Vad händer om jag inte uppfyller kraven i MAR?

Omedelbart händer ingenting, FI gör inte en ständig kontroll av alla bolag som regleras under MAR utan detta sker efter beslut av FI. Vid en eventuell utredning från FI kommer brister i [...]

läs mer

Brister i hantering av Insiderförteckningen

Sanktionerna för bristande hantering av skyldigheterna att föra Insiderförteckning (artikel 18) omfattar åtminstone följande punkter Att inte upprätta eller uppdatera förteckningen utan dröjsmålBristande information till insiders om MARSlarv med insamling av bekräftelser [...]

läs mer

Brister i hantering av förteckningen över Personer i ledande ställning

Sanktionerna för bristande hantering av skyldigheterna att föra förteckning över personer i ledande ställning (artikel 19) omfattar åtminstone följande punkter Att inte upprätta eller uppdatera förteckningen utan dröjsmålBristande information om MAR till [...]

läs mer

Källor på webben om sanktioner

EU förordning 596/2014 innehåller definitioner samt skyldigheter:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0596&from=EN

läs mer

Hur förs loggboken?

Bolaget ska upprätta en insiderförteckning (“loggbok”) över alla personer som: (a) har tillgång till insiderinformation, och arbetar för bolaget, genom anställningskontrakt eller (b) på annat vis utför uppgifter genom vilka de har [...]

läs mer

Vem är ”person i ledande ställning” (PDMR)?

“Person i ledande ställning” (tidigare “insynsperson”): (a) Styrelse, (b) VD och (c) eventuellt ytterligare vissa personer i en ledningsgrupp förutsatt att de har regelbunden tillgång till insiderinformation och befogenhet att fatta beslut [...]

läs mer

Vilka bolag omfattas av MAR?

MAR omfattar framförallt följande bolag: bolag handlade på reglerad marknad (börs)bolag handlade på multilateral handelsplattform (MTF)emittentter av på börs eller MTF handlade masskuldebrevslån (obligationer)bolag handlade på organiserad handelsplattform (OTF)

läs mer

Vad är “insiderinformation”?

Insiderinformation är “information av specifik natur som inte har offentliggjorts, som direkt eller indirekt rör en eller flera emittenter eller ett eller flera finansiella instrument och som, om den offentliggjordes, sannolikt skulle [...]

läs mer

När kan “uppskjutet offentliggörande” ske?

Huvudregeln är att insiderinformation ska offentliggöras snarast möjligt (MAR Art. 17). Dock får offentliggörande uppskjutas om samtliga följande villkor är uppfyllda (MAR Art. 17.4): Omedelbart offentliggörande skadar sannolikt bolagets legitima intressen;det är osannolikt att [...]

läs mer

Hur förs listan över personer i ledande ställning och deras närstående?

Emittenten ska ha en lista på alla personer i ledande ställning och deras närstående – d v s oavsett loggbok. Det saknas krav på speciellt format för listan. Listan ska ange: (a) [...]

läs mer