id=”header-rrss” class=”header-rrss

Kategori: Frågor och svar

Vanliga frågor och svar om Logwise tjänst och MAR.

$pagination

Källor på webben om sanktioner

EU förordning 596/2014 innehåller definitioner samt skyldigheter:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0596&from=EN

[…]

Brister i hantering av förteckningen över Personer i ledande ställning

Sanktionerna för bristande hantering av skyldigheterna att föra förteckning över personer i ledande ställning (artikel 19) omfattar åtminstone följande punkter Att inte upprätta eller uppdatera förteckningen utan dröjsmålBristande information om MAR till […]

[…]

Brister i hantering av Insiderförteckningen

Sanktionerna för bristande hantering av skyldigheterna att föra Insiderförteckning (artikel 18) omfattar åtminstone följande punkter Att inte upprätta eller uppdatera förteckningen utan dröjsmålBristande information till insiders om MARSlarv med insamling av bekräftelser […]

[…]

Vad händer om jag inte uppfyller kraven i MAR?

Omedelbart händer ingenting, FI gör inte en ständig kontroll av alla bolag som regleras under MAR utan detta sker efter beslut av FI. Vid en eventuell utredning från FI kommer brister i […]

[…]

Hur förs loggboken?

Bolaget ska upprätta en insiderförteckning (“loggbok”) över alla personer som: (a) har tillgång till insiderinformation, och arbetar för bolaget, genom anställningskontrakt eller (b) på annat vis utför uppgifter genom vilka de har […]

[…]

Vem är “permanent insider”?

Permanent insider är en person som alltid har tillgång till all insiderinformation (Art 2.2 Genomförandeförordningen). Få personer uppfyller dessa krav och det är frivilligt att föra en permanent loggbok (i motsats till […]

[…]

Hur förs listan över personer i ledande ställning och deras närstående?

Emittenten ska ha en lista på alla personer i ledande ställning och deras närstående – d v s oavsett loggbok. Det saknas krav på speciellt format för listan. Listan ska ange: (a) […]

[…]

Vem är ”person i ledande ställning” (PDMR)?

“Person i ledande ställning” (tidigare “insynsperson”): (a) Styrelse, (b) VD och (c) eventuellt ytterligare vissa personer i en ledningsgrupp förutsatt att de har regelbunden tillgång till insiderinformation och befogenhet att fatta beslut […]

[…]

När kan “uppskjutet offentliggörande” ske?

Huvudregeln är att insiderinformation ska offentliggöras snarast möjligt (MAR Art. 17). Dock får offentliggörande uppskjutas om samtliga följande villkor är uppfyllda (MAR Art. 17.4): Omedelbart offentliggörande skadar sannolikt bolagets legitima intressen;det är osannolikt att […]

[…]
123
id=”footer” class=”footer