Insiderinformation är “information av specifik natur som inte har offentliggjorts, som direkt eller indirekt rör en eller flera emittenter eller ett eller flera finansiella instrument och som, om den offentliggjordes, sannolikt skulle ha en väsentlig inverkan på priset på dessa finansiella instrument eller på priset på relaterade finansiella derivatinstrument“ (MAR Art. 7).

Information anses sannolik att ha väsentlig prisinverkan om en “förnuftig investerare” skulle använda den som del av sitt investeringsbeslut. Vid bedömningen av vad som kan utgöra insiderinformation kan följande faktorer beaktas:

 • beslutets eller händelsens förväntade omfattning eller betydelse i relation till hela emittentens verksamhet;
 • betydelsen av den nya informationen i förhållande till de faktorer som avgör prissättningen på de finansiella instrumenten; eller
 • andra faktorer som skulle kunna påverka priset på de finansiella instrumenten.

Information avseende en händelse insiderklassificeras redan då händelsen har faktiska utsikter att förverkligas. Bl a följande kan utgöra insiderinformation: 

 • Förvärv eller försäljningar.
 • Inledande av, avslutande av eller beslut fattade inom ramen för tvister.
 • Myndighetsbeslut.
 • Forskningsresultat, händelser relaterade till produktutveckling eller uppfinningar.
 • Signifikanta avvikelser i förhållande till väntad finansiell utveckling (”vinstvarning”).
 • Finansiell information som utvisar att emittenten har finansiella svårigheter.
 • Information som relaterar till dotter- eller intresseföretag.
 • Aktieägaravtal som emittenten har kännedom om och som kan påverka överlåtbarheten av emittentens finansiella instrument.
 • Kredit- eller kundförluster.
 • Information rörande samarbetsbolag (“joint ventures”).
 • Pris- eller valutaförändringar.