Anpassat för köpsidan

Hantera inkommande marknadssonderingar genom ett enkelt och användarvänligt verktyg. Med Logwise skapar ni tydliga processer som minimerar det manuella arbetet och underlättar för både compliance och mottagare av insiderinformation.

Processerna kan anpassas efter varje kunds unika krav och behov för att optimera hanteringen. För compliance finns ett robust kontroll och rapporteringsstöd som möjliggör snabb återkoppling vid förfrågan om information från myndighet.

Det finns även stöd för s.k. stopplistor för kontroll och hantering av den egna personalens egna affärer med finansiella instrument.

Automatisk arbetsflöde för mottagare av marknadssonderingar

Mottagande av information relaterat till en potentiell transaktion

Dokumentera bedömningen om informationen utgör insiderinformation

Kommunicera informationen till berörda förvaltare

Kontrollera flödet av information genom tydliga processer och kanaler

Listför och inhämta bekräftelser från personer som fått tillgång till informationen

Skicka påminnelser tills berörda personer bekräftat sina skyldigheter

Dokumentera bedömningen för när informationen upphör att utgöra insiderinformation

Exportera informationen vid en eventuell förfrågan från myndighet

Automatisk insiderförteckning

Med Logwise upprättar ni snabbt och enkelt insiderförteckningar som automatiskt informerar berörda parter om deras skyldigheter och inhämtar bekräftelser. Få tydlig översikt på aktiva händelser för olika uppdragsgivare och segregera behörigheter mellan användare, administratörer och compliance.

Stopplistor

Säkerställ att gällande riktlinjer för den egna personalens affärer med finansiell instrument upprätthålls. Med Logwise stopplistor automatiseras hanteringen av de finansiella instrument som det finns restriktioner kring eller där handel ej är tillåten. Processtöd för godkännande av handel, s.k. clearance of trade, är under utveckling och kommer inom kort.

Konfidentiella listor

Det finns gråzoner för när strikt konfidentiell information övergår till att klassificeras som insiderinformation enligt definitionen i MAR. Oavsett om det rör sig om förvärvsdiskussioner i ett tidigt skede, planerad produktutveckling, eller annan konfidentiella information, så kan det behövas förebyggande åtgärder för att säkerställa att informationen inte sprids.

Konfidentiella listor informerar berörda parter om vilka restriktioner som gäller och inhämtar deras bekräftelse. Om och när informationen övergår till att anses vara insiderinformation kan listan enkelt konverteras till en insiderförteckning.

Kontakta oss