Fördelar med automatisk hantering

  • Dedikerad tjänst effektiviserar arbetsflödet för marknadssonderingar, spar tid och säkerställer compliance med MAR
  • Hantera wall-cross förfrågningar och samla in bekräftelser med automatik
  • Aggregera intresse och få statusuppdateringar för varje transaktion
  • Hög automatisering skapar möjligheter för lönsamhet även vid mindre transaktioner
  • Uppfyll kraven i MAR genom ett guidat och tydligt arbetsflöde
  • Samla all dokumentation på ett ställe och underlätta för compliance
  • Integrera med system för samtalsinspelningar
  • Öka synlighet och branding i kommunikation med investerare

Skapa effektiva processer för marknadssonderingar

Om den som genomför marknadssonderingen följer förfarandet enligt artikel 11.3 och 11.5 i MAR ger det sonderaren en ”skyddshamn” mot misstankar om brott mot förbudet att röja insiderinformation.

Röjande av insiderinformation som skett i samband med marknadssondering anses ha skett som ett normalt led i fullgörande av tjänst, verksamhet eller åligganden, om den person som lämnar informationen iakttar förfarandet enligt de ovannämnda artiklarna.

Den fråga som kvarstår är då hur kraven på ett enkelt och effektivt sätt ska uppfyllas.

Aktörer som lämnar information (disclosing market participant ,”DMP”)

Med Logwise automatiseras hela arbetsflödet för DMPs genom ett användarvänligt gränssnitt som vägleder och säkerställer att sonderingen hanteras på rätt sätt.

Mottagare av sonderingen läggs enkelt till via olika kommunikationskanaler. Hantera anteckningar från möten och kontakter, samla in medgivanden och skicka ut cleansing meddelanden i samband att sonderingen avslutas. All kommunikation och dokumentation lagras tillsammans med tidsangivelser för att på begäran kunna uppvisas för myndighet.

Avancerad behörighetsstyrning möjliggör för olika personer och grupper att hantera flera sonderingar samtidigt.

Mottagare av marknadssondering (market sounding recipient, ”MSR”)

Om marknadssonderingen innehåller insiderinformation måste mottagaren säkerställa att kraven i MAR avseende hantering av insiderinformation efterlevs.

Logwise stödjer dokumentationsprocessen för MSRs i det fall insider information har mottagits.

Genom att kunna koppla ihop underloggböcker hjälper Logwise MSRs att uppfylla kraven i MAR genom hela marknadssonderingen

Kontakta oss