EUs Marknadsmissbruksförordning är en komplex reglering som kräver mycket av de bolag som är reglerade. Vi på Logwise har tagit fram en kort 7-punkters checklista med några av de viktigaste sakerna som måste uppfyllas för att följa MAR utöver själva offentliggörandet via pressmeddelanden. Dessa punkter gäller oavsett om du hanterar dina skyldigheter manuellt med egna kalkylark eller om du använder en kvalificerad tjänst som underlättar hanteringen av MAR.

Checklista för vad bolag måste uppfylla

  1. Dokumentera era beslut om insiderinformation:Skapa en process för hur ni fattar beslut om vad som utgör insiderinformation och hur ni dokumenterar motiveringen att hemlighålla informationen.
  2. Alla versioner ska sparas digitalt:Säkerställ att ni kan hantera insiderförteckningen digitalt och att alla versioner sparas för att kunna lämnas över till FI.
  3. Samla in personuppgifter:Etablera rutiner för att samla in personuppgifter från insiders så ni kan hålla insiderförteckningen aktuell.
  4. Påminn och jaga insiders:Hitta sätt att påminna insiders som inte bekräftat sina skyldigheter samt dokumentera alla bekräftelser så de kan överlämnas vid en eventuell utredning.
  5. Personuppgifter måste hanteras korrekt:Se till att personuppgifterna i förteckningen hanteras på ett säkert sätt och skyddas från spridning & insyn.
  6. Arkivering i 5 år:Säkerställ att ni kan arkivera insiderförteckningen digitalt i 5 år med samtliga versioner, motiveringen samt alla bekräftelser från insiders.
  7. Håll två förteckningar över personer:Utöver insiderförteckningen måste ni ha en aktuell lista över personer i ledande ställning samt deras närstående.

Vad händer om jag inte uppfyller kraven?

Omedelbart händer ingenting, FI gör inte en ständig kontroll av alla bolag som regleras under MAR utan detta sker efter beslut av FI. Vid en eventuell utredning från FI kommer brister i hanteringen till ytan och FI avgör från fall till fall hur grov överträdelsen är och vilka sanktioner som utdöms. Regleringen tydliggör att de ekonomiska sanktionerna ska ha en betydande avskräckande effekt samt att eventuella sanktioner mot bolag skall publiceras offentligt för att ha ytterligare avskräckande effekt. I regleringen finns maximala sanktionsbelopp specificerat – Se vilka sanktioner som kan utdömas för överträdelser av MAR.

Källor på webben

FI har en sammanställning för vad som gäller för insiderförteckningen:
https://www.fi.se/sv/marknad/emittenter/insiderinformation/insiderforteckningar/

FI har en sammanställning för vad som gäller för förteckningen över personer i ledande ställning:
https://www.fi.se/sv/marknad/emittenter/forteckning-over-personer-i-ledande-stallning/

EU förordning 596/2014 innehåller kraven på hantering av förteckningarna samt vilka sanktioner som kan bli aktuella:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0596&from=EN