En komplett lösning för säljsidan

I samband med marknadssonderingar ställs det krav på hur kontakten med investerare ska ske och dokumenteras, även insiderlistor för den interna personalen behöver hanteras. Logwise erbjuder en komplett lösning för att hantera hela arbetsflödet från mottagande av insiderinformation till cleansingen. Tjänsten ger även compliance ett kraftfullt verktyg för övervakning och kontrooll. Det finns även stöd för s.k. stopplistor för kontroll av den egna personalens egna affärer med finansiella instrument.

Effektiva processer för marknadssonderingar

Om den som genomför marknadssonderingen följer förfarandet enligt artikel 11.3 och 11.5 i MAR ger det sonderaren en ”skyddshamn” mot misstankar om brott mot förbudet att röja insiderinformation.

Röjande av insiderinformation som skett i samband med marknadssondering anses ha skett som ett normalt led i fullgörande av tjänst, verksamhet eller åligganden, om den person som lämnar informationen iakttar förfarandet enligt de ovannämnda artiklarna.

Den fråga som kvarstår är då hur kraven på ett enkelt och effektivt sätt ska uppfyllas.

Mer information om marknadssonderingar

Övervakning och kontroll

Logwise erbjuder compliance en egen modul som möjliggör kontroll och övervakning av de arbetsflöden som hanteras i tjänsten. Få läsrättigheter för tydlig överblick och kontroll av pågående eller stängda projekt, eller både och. Exportera kommunikationshistorik, tidsangivelser och dokumentation till anpassade excelmallar.

Automatisk insiderförteckning

Med Logwise upprättar ni snabbt och enkelt insiderförteckningar som automatiskt informerar berörda parter om deras skyldigheter och inhämtar bekräftelser. Få tydlig översikt på aktiva händelser för olika uppdragsgivare och segregera behörigheter mellan användare, administratörer och compliance.

Stopplistor

Säkerställ att gällande riktlinjer för den egna personalens affärer med finansiell instrument upprätthålls. Med Logwise stopplistor automatiseras hanteringen av de finansiella instrument som det finns restriktioner kring eller där handel ej är tillåten. Processtöd för godkännande av handel, s.k. clearance of trade, är under utveckling och kommer inom kort.

Konfidentiella listor

Det finns gråzoner för när strikt konfidentiell information övergår till att klassificeras som insiderinformation enligt definitionen i MAR. Oavsett om det rör sig om förvärvsdiskussioner i ett tidigt skede, planerad produktutveckling, eller annan konfidentiella information, så kan det behövas förebyggande åtgärder för att säkerställa att informationen inte sprids.

Konfidentiella listor informerar berörda parter om vilka restriktioner som gäller och inhämtar deras bekräftelse. Om och när informationen övergår till att anses vara insiderinformation kan listan enkelt konverteras till en insiderförteckning.

Kontakta oss