Prova gratis

Provtjänst - allmäna villkor

 1. Tjänsten

  1. Logwise Insider Testversion (”Tjänsten”) är en webbaserat IT-tjänst som syftar till att till dig som kund (“Kund”) erbjuda en möjlighet att med fingerade namn och exempel, i en testmiljö, utvärdera hur betaltjänsten Logwise Insider fungerar. (Logwise Insider syftar till att säkert och enkelt hantera insiderförteckningar.) Tjänsten tillhandahålls av Logwise AB (“Logwise”) via siten www.logwise.se i enlighet med vad där närmare framgår.
  2. Det rekommenderas att information som kund lägger in i tjänsten är fingerad. Tjänsten innebär likväl en säker behandling av personuppgifter och annan känslig information. Testmiljön innebär att den inlagda informationen ej kommer att skickas Finansinspektionen eller annan myndighet.
  3. Tjänsten är gratis för Kund och utan åtagande att förvärva betaltjänsten Logwise Insider.
 2. Kunds användning av Tjänsten

  1. Kund får en icke-exklusiv rätt att nyttja Tjänsten i sin verksamhet. Tjänsten ska enbart användas i utvärderingssyfte.
  2. Kund ansvarar för att ange användare och deras behörighetsnivåer. Kund ansvarar för användares nyttjande av Tjänsten.
  3. Kund ansvarar, och ska hålla Logwise skadeslös, för att Kunds uppgifter som hanteras inom Tjänsten ej gör intrång i tredje mans rätt eller på annat sätt står i strid med gällande lagstiftning.
  4. Kund ansvarar för att Kund och användare har den utrustning och programvara som krävs för nyttjande av Tjänsten.
  5. Kund ansvarar för att inloggningsuppgifter hanteras med största sekretess och noggrannhet. Kund ansvarar vidare för att säkerhetsföreskrifter och annan information som Logwise tillhandahåller för tillgång till Tjänsten hanteras med största sekretess och noggrannhet. Kund ska genast meddela Logwise för det fall obehörig fått kunskap om information enligt denna punkt.
  6. Tjänsten är utformad för att nyttjas inom Sverige men kan, med anledning av dess tillgänglighet, på Kunds ansvar nyttjas globalt. Logwise kan ej hållas ansvarig för eventuella tekniska eller juridiska komplikationer p g a nyttjande utanför avsett nyttjandeområde.
  7. Kund får ej vidaredistribuera eller agera återförsäljare av Tjänsten.
  8. Kund förbinder sig att ej kräva ansvar från Logwise i större utsträckning än vad Logwise kan kräva i relation till tredje man.
 3. Service, tillgänglighet och ansvarsbegränsning

  1. Logwise får anlita underleverantör för fullgörandet av Tjänsten och andra åtaganden enligt detta avtal.
  2. Logwise får utan föregående underrättelse till Kund företa ändringar i Tjänsten, liksom begränsa utvärderingsperioden.
  3. Logwise har full rätt att vidta åtgärder som påverkar tillgängligheten till Tjänsten.
  4. För det fall tillhandahållandet av Tjänsten medför skada eller risk för skada för Logwise äger Logwise rätt att stänga av eller begränsa åtkomsten till Tjänsten.
  5. Logwise avger inga uttryckliga eller implicita utfästelser eller garantier. Tjänsten är en testtjänst och innebär inget ansvar för Logwise avseende eventuella fel, brister eller servicebehov. Logwise ansvarar ej för varken direkta eller indirekta skador. Logwise ansvarar ej för Kunds förlust av data och kan heller ej av Kund hållas ansvarigt för krav som överstiger Logwise tillgångar.
 4. Immateriella rättigheter

  1. Logwise har samtliga rättigheter, inklusive immateriella rättigheter, till Tjänsten (inklusive men ej begränsat till t ex källkod).
  2. Logwise inget ansvar gentemot Kund till följd av eventuellt intrång i tredje mans immateriella rättigheter.
 5. Sekretess

  1. Part förbinder sig att ej till tredje man, under avtalstiden liksom under en tid av 5 år därefter, avslöja konfidentiell information, vilken part erhåller från den andra parten eller som på annat sätt framkommer vid tillämpningen av detta avtal.
  2. Med konfidentiell information avses i detta avtal varje upplysning – teknisk, kommersiell eller av annan art – oavsett om upplysningen dokumenterats eller ej, med undantag för upplysning
   (a) som är allmänt känd eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom brott från parts sida mot detta avtal;
   (b) som part kan visa att han redan kände till innan han mottog den från den andra parten;
   (c) som part mottagit eller kommer att motta från tredje man utan att vara bunden av sekretessplikt i förhållande till denne.
  3. I fall jämlikt p. 5.2c har dock part ej rätt att röja för utomstående ifall samma upplysning även mottagits från den andra parten.
  4. Part förbinder sig att tillse att dess anställda, uppdragstagare och styrelseledamöter ej till utomstående vidarebefordrar konfidentiell information. Det åligger därvid denna part att tillse att de anställda som kan antas komma i kontakt med information av konfidentiell natur är bundna att hemlighålla denna information i samma utsträckning som parterna enligt detta avtal.
 6. Bestämmelses ogiltighet

  1. Skulle någon bestämmelse i avtalet eller del därav befinnas ogiltig, ska detta ej innebära att avtalet i dess helhet är ogiltigt utan ska, i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar parts rättigheter eller skyldigheter enligt avtalet, skälig jämkning i avtalet ske.
 7. Tillämplig lag och tvist

  1. På detta avtal ska svensk lag tillämpas. Tvist i anledning av detta avtal ska avgöras av svensk domstol.